EETTISET PERIAATTEET

Markkinoilla, joilla rehellisyys on keskeinen menestystekijä, TradeTracker.com pyrkii maksimoimaan arvonsa sidosryhmille toimimalla aina läpinäkyvästi ja eettisesti sekä huolehtimalla johdon ja yhteistyökumppanien asianmukaisesta käyttäymisestä. Olemme tietoisia vaikutusvaltaisesta asemastamme valtavan talousjärjestelmän osana ja ymmärrämme vastuumme. Noudatamme lakia ja odotamme yhteistyökumppaniemme toimivan samoin.

1. TradeTracker.comin eettiset periaatteet

TradeTrackerin eettiset periaatteet ohjaavat verkkomainostukseen liittyviä käytäntöjämme, ja niiden tarkoitus on edistää kestäviä suhteita mainostajien ja julkaisijoiden välillä. Oikeudenmukaisten liiketapojen on perustuttava näihin eettisiin periaatteisiin. Verkkomainostusympäristö kehittyy jatkuvasti teknologioiden, käytäntöjen ja tekniikoiden myötä. Samalla eettisiä periaatteita on muutettava ja tarkennettava, jotta alan käytännöt ovat sopusoinnussa omien arvojemme ja uskomusten kanssa.


Eettisten periaatteiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki TradeTracker-verkostossa työskentelevät tahot, kuten mainostajat, toimistot, julkaisijat ja TradeTrackerin työntekijät, noudattavat TradeTracker-verkoston käyttöohjeita.

2. Julkaisijan eettiset periaatteet

Julkaisijan eettisten periaatteiden tavoitteena on, että julkaisijat noudattavat yleisiä käytäntöjä ja ohjeita, mitä tulee vierailijoiden lähettämiseen TradeTrackerin mainostajille. Yleensä ottaen julkaisijoiden on aina toimittava mahdollisimman läpinäkyvästi ilmoittamalla sivuston kuvauksessaan ja markkinointitoimissaan, mistä vierailijat ovat peräisin. Tämän läpinäkyvyyden tarjoamiseksi julkaisijoiden on noudatettava seuraavia ohjeita. Julkaisijat, jotka eivät toimi näiden ohjeiden mukaisesti, voidaan poistaa ohjelmasta ja/tai TradeTracker-verkostosta.
Eettisten periaatteiden rinnalla julkaisijoiden on aina noudatettava yksittäisille kampanjoille määritettyjä ehtoja. Kyseiset ohjeet ja käytännöt yleensä auttavat julkaisijoita lähettämään TradeTracker-mainostajien odottamia laadukkaita vierailijoita.

2.1. Sähköpostimarkkinointi

Kaikkien sähköpostiliikennettä hyödyntävien julkaisijoiden on noudatettava sähköpostin käyttöä koskevia paikallisia lakeja ja määräksiä. Käyttäjien on hyväksyttävä (mielellään kaksivaiheisesti) kyseisten sähköpostiviestien lähetys heille, eikä vastaanottajille pitäisi koskaan lähettää minkäänlaista roskapostia.

2.2. Sisältö

Julkaisijoiden sivustojen sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai aineettomia oikeuksia. Sisällössä ei saa olla lainvastaisia, pornografisia, väkivaltaisia tai syrjiviä viestejä, eikä se saa vahingoittaa mainostajien tai julkaisijoiden mainetta, muita TradeTracker-suhteita ja/tai itse TradeTrackeria. Sisällön on aina oltava paikallisten lakien ja määräysten mukaista.

2.3. Keinotekoinen liikenne

TradeTracker-verkostossa ei sallita keinotekoista liikennettä (robottien, skriptien tai muiden välineiden lähettämää liikennettä). Kuluttajia ei saa pakottaa menemään mainostajien verkkosivustoon. Tämä koskee myös toistuvaa manuaalisten klikkausten tuottamista.

2.4. Klikkausten alkuperä

Julkaisijat eivät saa peittää/piilottaa klikkausten alkuperää. Kävijöiden pitäisi tulla ainoastaan siitä URL-osoitteesta, joka on määritetty kyseiselle julkaisijan sivustolle.

2.5. PPC/SEA

PPC/SEA (search engine advertising) -toimintaa ei sallita TradeTracker-mainostajien brändeille, ellei kampanjan käytännöissä nimenomaan näin sanota.

2.6. Myynti-/liidipetokset

TradeTracker-verkostossa ei sallita tapahtumien simulointia käyttäjiksi. Tällaista toimintaa voi olla tapahtumatietojen väärentäminen, itse tuotetut tapahtumat (riippumatta siitä, saadaanko niistä maksu) ja automaattisesti tuotetut tapahtumat.

2.7. Evästeet

Julkaisijoiden on noudatettava evästeiden käyttöön ja tietosuojaan liittyviä paikallisia lakeja.

2.8. Sivuston tiedot

Sivuston tietosivun ja yksityiskohtien on kuvattava tarkasti julkaisijan aktiviteetit ja vierailijoiden alkuperä. Kaikkiin julkaisijan sivustoihin on liitettävä oikea ”sivuston tyyppit” ja ”luokka”. Jos julkaisija hyödyntää kolmansien osapuolien liikennettä tai maksullista liikennettä, tämä tulisi ilmoittaa selkeästi sivuston kuvauksessa.

2.9. Ostohyvitys- ja kannustinjärjestelmät

Julkaisijoiden, jotka käyttävät ostohyvitys- ja kannustinjärjestelmiä tai maksavat kävijöille, on noudatettava kampanjan käytäntöjä. Puuttuvat tapahtumat on ilmoitettava TradeTrackerin julkaisijatukeen sähköpostitse tai mainostajalle osoitetulla palvelupyynnöllä.

2.10. Alennuskoodisivustot

Alennuskoodisivustojen on noudatettava kampanjan käytäntöjä. Alennuskoodisivuston on merkittävä päättyneet kannustin- ja alennustarjoukset asianmukaisesti tai poistettava ne sivustosta. Harhaanjohtavia tai väärennettyjä alennuskoodeja ei sallita, ja alennuskoodisivustot voivat tarjota ainoastaan sellaisia alennuskoodeja, jotka on osoitettu tietyille julkaisijoille tai kohdistettu yleisesti asianomaiseen kampanjaan.

2.11. Vakoilu- ja haittaohjelmat

Markkinoinnissa ei sallita vakoilu- ja haittaohjelmien tai ostettujen kävijöiden käyttöä.

2.12. Mainosohjelmat

Mainosohjelmista (esimerkiksi työpöytäsovelluksista tai työkaluriveiltä) tulevaa liikennettä ei sallita muuten kuin TradeTrackerin ja kyseisten mainostajien kirjallisella luvalla.
Kuluttajan on asennettava mainosohjelma itse. Mainosohjelmaa ei saa asentaa automaattisesti tai kuluttajalta lupaa pyytämättä.

2.13. Yhteisöpalvelut

Julkaisijat voivat käyttää yhteisöpalveluja kävijöiden ohjaamisessa omaan sivustoonsa (kunhan sitä ei tehdä harhaanjohtavalla tavalla). Yhteisöpalveluista mainostajien sivustoihin tulevan liikenteen on noudatettava kampanjan käytäntöjä, ja sitä varten tarvitaan mainostajan etukäteen antama lupa.

2.14. Toimimattomat linkit

Toimimattomista linkeistä ilmoitetaan julkaisijan palvelualustan toimimattomien linkkien osiossa. Julkaisijoita pyydetään säännöllisesti tarkistamaan, että toimimattomia linkkejä ei ole, ja korjaamaan tällaiset linkit mahdollisimman pian.

2.15. Yhteydenpito mainostajiin

Julkaisijat voivat olla yhteydessä mainostajiin (kun ne pyytävät hyväksyntää kampanjan aloittamiseen) käyttämällä julkaisijoiden palvelualustan TradeTracker-palvelupyyntöjärjestelmää. Sähköpostiohjelman asetukset voidaan määrittää siten, että palvelupyynnöt voidaan vastaanottaa.

2.16. Mainosten ja/tai materiaalien poistaminen

Julkaisijoiden on poistettava tiettyyn kampanjaan liittyvät materiaalit ja/tai mainokset kahden työpäivän kuluessa, jos mainostajat ja/tai Tracker näin pyytää.

2.17. Kampanja- ja TradeTracker-uutiset

Julkaisijat voivat päättää, mitä uutisia ne haluavat (sähköpostitse) vastaanottaa TradeTrackerilta. Julkaisijat voivat määrittää kuinka usein uutisia lähetetään sekä mistä aiheesta tai kampanjasta niitä lähetetään.

2.18. Kansainvälinen toiminta

Julkaisijoiden, jotka haluavat edistää muista TradeTracker-maista peräisin olevia kampanjoita, täytyy ensin rekisteröityä kyseiseen maahan. Tämä voidaan tehdä palvelualustalla lisäämällä tiliin uusi sivusto valitsemalla ”tili -> omat sivustot” ja valitsemalla sitten haluttu maa. Hyväksynnän jälkeen uusi maa on käytettävissä palvelualustalta.

2.19. Maksut julkaisijoille

Ellei muuta sovita, julkaisijat saavat maksun seuraavalla maksukierroksella siitä, kun mainostajat ovat maksaneet komission TradeTrackeriin ja kun julkaisijoilla on hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti oikeus saada maksu. Julkaisijoiden on annettava maksutiedot palvelualustalla ja huolehdittava siitä, että ne ovat ajanmukaiset. Mahdolliset verot maksetaan vain, jos tili on määritetty yritystiliksi ja oikeat yritystiedot on annetut. Maksettuja veroja ei voi muuttaa jälkikäteen.

3. Mainostajan eettiset periaatteet

Mainostajan eettisten periaatteiden tavoite on määrittää ohjeet ja käytännöt sille, miten mainostajien on hallittava kampanjoitaan mahdollisimman läpinäkyvällä, oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla niin, että kampanjoita edistävät julkaisijat tietävät, mitä mainostajilta voi odottaa, ja että roolit ja vastuut on määritetty selkeästi.

3.1. Sisältö

Mainostajien on huolehdittava siitä, että niiden verkkosivustossa ei ole lainvastaisia, pornografisia, väkivaltaisia tai syrjiviä viestejä ja että se ei vahingoita mainostajien tai julkaisijoiden mainetta, muita TradeTracker-suhteita ja/tai itse TradeTrackeria. Mainostajan sivustojen sisältö ei saa loukata kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai aineettomia oikeuksia.

3.2. Aktiivinen kampanjahallinta

Mainostaja varmistaa, että se toimii kumppanuuskampanjoissa proaktiivisesti julkaisijoiden auttamiseksi.

3.3. Tapahtumien vahvistaminen

Mainostajien on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin käsittelemättömien liidi- ja myyntitapahtumien vahvistamiseksi mahdollisimman pian ja läpinäkyvällä tavalla. Jos julkaisijoilla on kysyttävää tapahtumien vahvistamisesta, mainostajien on selitettävä näille, miksi tietty tapahtuma on vahvistettu tietyllä tavalla.

3.4. Syy tapahtumien hylkäämiseen

Jos tapahtumia hylätään, mainostaja määrittää tapahtumakohtaisesti, miksi näin on tehty. Jos kyseessä on osittainen hylkääminen, mainostajat korjaavat tilaussummaa vastaavasti.

3.5. Yhteydenpito palvelupyyntöjen kautta

Julkaisijoiden kannalta on ehdottoman tärkeää, että palaute annetaan riittävän nopeasti. Mainostajien on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin avoimien palvelupyyntöjen käsittelemiseksi kahden työpäivän kuluessa. Julkaisijoihin ei saa ottaa yhteyttä suoraan, ellei tähän ole saatu etukäteen lupaa.

3.6. Julkaisijan kampanjat

Julkaisijat, jotka liittyvät johonkin tiettyyn kampanjaan, haluavat tuottaa ja sijoittaa mainosmateriaalia mahdollisimman pian. Mainostajien on siksi pyrittävä käsittelemään hyväksyntää odottavat julkaisijat mahdollisimman pian. Jos julkaisijoilla on kysyttävää, mainostajien on selitettävä näille, miksi heidät on hylätty tai poistettu jostakin kampanjasta.

3.7. Mainosmateriaali

Mainostajien on varmistettava, että mainosmateriaali (bannerit, tuotesyötteet tai tekstilinkit) ei loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia tai aineettomia oikeuksia. Materiaalissa ei saa olla laittomia, pornografisia, väkivaltaisia tai syrjiviä viestejä. Materiaalien, kuten bannerien, tekstilinkkien, tuotesyötteiden ja alennuskoodin, täytyy olla ajantasaisia. Hintojen ja tuotetarjousten täytyy pitää paikkansa.

3.8. Seuranta

Seuranta on tärkeää, jotta TradeTrackerin palveluja voidaan tarjota sekä mainostajille että julkaisijoille. Myynti- ja/tai seurantatoimintojen on oltava aina käytössä. Jos seurantaongelmia ilmenee, mainostajien on varmistettava, että ne ratkaistaan ja julkaisijat saavat kohtuullisen korvauksen.

3.9. Kopioiden poistaminen kumppanuusverkostoissa

Kopioiden poistaminen tulisi ottaa käyttöön silloin, kun käytössä on useita kumppanuusverkostoja. Kun se on käytössä, käytettävissä tulisi aina olla varaskripti, joka takaa seurannan ilman evästeitä. Mainostajien on päivitettävä TradeTracker-tiedot, jos tällaisia skriptejä käytetään. Julkaisijoiden pitäisi voida aina nähdä kopioiden poistoon liittyvät tiedot kampanjan kuvauksessa.

3.10. Kampanjarajoitukset

Julkaisijat voivat toteuttaa mainostuksen eri tavoilla. Jos jotakin mainostustapaa ei sallita, se tulisi ilmaista selvästi. Julkaisijoitten on voitava tarkistaa tällaiset tiedot kampanjan kuvauksesta.

3.11. Korvaus kaikista tuotteista

Julkaisijoilla voivat vaikuttaa vain vähäisessä määrin siihen, mitä tuotteita asiakkaat ostavat, kun nämä on ohjattu mainostajan sivustoon. Siksi komissio on maksettava kaikista tuotteista. Jos komissio vaihtelee mainostan katteiden mukaan, mainostaja voi hyödyntää TradeTrackerin Tuoteryhmä-ratkaisuja.

3.12. Mobiililaitteilla tehtävien ostosten seuranta

Jos käytössä on itsenäisesti toimiva mobiilisivusto (http://m.yourmerchant.com), seuranta on toteutettava myös siinä, jotta myös sen tapahtumat korvataan.

3.13. Ongelmat

Jos julkaisijoilla on kysyttävää kampanjoista, mainostajien tulisi pyrkiä vastaamaan kysymyksiin palvelupyyntöjärjestelmässä tai ottamalla yhteyttä TradeTrackerin account manageriin.