BRUKERVILKÅR TRADETRACKER.COM

1. Om TradeTracker.com

TradeTracker.com fører sammen de beste og smarteste i nettsamfunnet slik at de kan samarbeide for å nå et felles mål om å forbedre sin resultatbaserte markedsføring. TradeTracker bygger opp et nettverk for både annonsører og publishere ved å lage en plattform som tilbyr sanntidsinformasjon som er både forståelig og transparent. På den måten styrkes annonsørenes mulighet til å fatte de riktige beslutningene om markedsføring. Gjennom et spesialisert account manager-team som overvåker spesifikke bransjer, sikrer TradeTracker en skreddersydd og presis tilnærming til bransjene tjenester, reise, telekommunikasjon, shopping og finans. TradeTracker har kontorer i 18 land og over 150 ansatte over hele verden, noe som gir firmaet den største globale dekningen og tilstedeværelse i veldig mange markeder. Medarbeiderne behersker mange språk og arbeider mange steder i verden for å gi brukere en god opplevelse selv når de ønsker å operere i store, internasjonale nettverk.

2. Innledning

Les disse vilkårene for bruk av nettstedet før du bruker det. Disse vilkårene for bruk av nettstedet styrer din tilgang til, og din bruk av nettstedet. Du har kun lov til å bruke nettstedet i henhold til disse vilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene, skal du ikke bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet, godtar du vilkårene.

3. Elektronisk kommunikasjon

Du godtar at vi kan kommunisere med deg ved hjelp av e-post eller ved hjelp av meldinger på nettstedet. Du godtar at alle avtaler, meldinger, opplysninger og annen kommunikasjon som vi sender deg elektronisk, oppfyller juridiske krav om at slik kommunikasjon må skje skriftlig.

4. Brukerens forpliktelser

Du bekrefter følgende: At du er 18 år eller eldre. At du har myndighet til å forplikte et firma juridisk hvis du representerer et firma. At du vil overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover og regler knyttet til din bruk av nettstedet.

5. Opphavsrett

Alt innhold som ligger på, eller gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, samt tjenestene som TradeTracker.com (TradeTracker) tilbyr, beskyttes av opphavsrett, varemerker og andre proprietære rettigheter (herunder men ikke avgrenset til immaterielle rettigheter). Det er forbudt å kopiere, distribuere, bruke eller publisere hele eller deler av nettstedet med unntak av det som beskrives under «Begrenset bruksrett» nedenfor.

6. Begrenset bruksrett

Når du overholder vilkårene, gir TradeTracker deg begrenset, ikke-eksklusiv, personlig rett til å få tilgang til og bruke TradeTrackers nettsted på en personlig og ikke-kommersiell måte. Retten kan ikke overføres til tredjepart.

7. Endringer

TradeTracker kan revidere og oppdatere vilkårene når som helst uten ytterligere forvarsel. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at vilkårene er endret, godtar du endringene. TradeTracker forbeholder seg retten til å endre, utvide, slette eller oppdatere alle deler av nettstedet uten ytterligere forvarsel.

8. Personvern og informasjonskapsler

TradeTrackers retningslinjer for personvern styrer bruk av informasjon som hentes inn fra eller tilgjengeliggjøres av deg ved bruk av nettstedet eller tjenester, inkludert informasjonskapsler. Du godtar at slik informasjon som samles inn på bakgrunn av tjenestene du bruker, kan brukes. Dette inkluderer overføring av slik informasjon til andre land hvor lovverket ikke nødvendigvis gir samme beskyttelse som lovene i ditt land. Les hele personvernerklæringen her.

9. Begrensninger

I tillegg til begrensningene som ligger i disse vilkårene, forplikter du deg til ikke å gjøre følgende: bruke eller få tilgang til informasjon, tjenester eller programvare gjennom nettstedet på måter som TradeTracker ikke har tillatt. bruke eller få tilgang til nettstedet eller TradeTrackers tjenester på måter som påvirker ytelsen eller funksjonaliteten til TradeTrackers nettsted eller tjenester. skjule opphavet til informasjonen som tilgjengeliggjøres ved å bruke nettstedet. oppgi eller laste opp informasjon til nettstedet som inneholder virus eller andre programmeringsrutiner som kan skade, forstyrre, fange opp eller styre andre systemer. bruke en robot, spider, scraper eller annen automatisert måte for å få tilgang til nettstedet eller tjenester. bryte eller omgå lover, tredjeparts rettigheter eller retningslinjer.

10. Innsending av innhold

TradeTracker tar ikke imot ideer, konsepter, nye tjenester, materiell eller annen informasjon («innhold»). Hvis du sender slikt innhold, eller hvis TradeTracker mottar det, gir du TradeTracker en ikke-eksklusiv, global og ugjenkallelig rett til å bruke, opphavsbeskytte og på andre måter ta eierskap over innholdet. I tillegg kan TradeTracker overføre rettighetene til tredjepart. I den utstrekning loven tillater det, fraskriver du deg herved alle rettigheter i forhold til innholdet du har sendt. Du godtar at du ikke har krav på kompensasjon for bruk av innholdet ditt.

11. Lenker

Nettstedet kan ha lenker til tredjepart. Slike lenker er kun inkludert for din bekvemmelighet, de er ikke ment som oppfordringer. TradeTracker kan ikke holdes ansvarlig for innhold hos tredjepart, og firmaet hverken administrerer eller overvåker slike nettsteder. Hvis du velger å følge en lenke til tredjepart, gjør du det på eget ansvar. TradeTracker går ikke god for at innholdet, programvaren, tjenesten eller applikasjonen hos tredjepart er korrekt, nøyaktig, har god ytelse eller holder høy kvalitet.

12. Erstatningsplikt

Du godtar å forsvare og holde TradeTracker, firmaets aksjonærer, direktører, ledere, ansatte, agenter, representanter, publishers og annonsører skadesløse mot alle handlinger, krav eller rettslige skritt, inkludert personlig erstatningsansvar, skadeserstatning, tap eller skader, samt alle kostnader og rimelige advokatutgifter knyttet til din bruk av nettstedet eller brudd på disse vilkårene.

13. Ansvarsfraskrivelse

TradeTracker går på ingen måte god for nøyaktgheten, påliteligheten eller komplettheten til innhold, informasjon, programvare, tekst, grafikk, lenker eller kommunikasjon som finnes på nettstedet eller som gjøres tilgjengelig ved bruk av nettstedet, og garanterer heller ikke at driften av nettstedet er feilfri eller uten forstyrrelser. TradeTracker garanterer ikke at problemer blir rettet opp eller at nettstedet eller nettstedets servere ikke inneholder virus eller annet skadelig innhold. All internettkommunikasjon kan føre til at nettstedet utsettes for skadede data, datainnsamling, nedetid og forsinkelser. Nettstedet kan være utilgjengelig som følge av reparasjoner, vedlikehold eller utviklingsarbeid. Du godtar at du bruker nettstedet på eget ansvar. I den utstrekning loven tillater det, fraskriver vi oss alt ansvar, inkludert erstatningskrav som følge av forsømmelse, for tap og skader som skyldes at man har basert seg på materialet på dette nettstedet eller på bruken av nettstedet.

14. Ansvarsbegrensning

I den utstrekning loven tillater det, vil TradeTracker, firmaets ledere, ansatte, affiliates, nettstedseiere og annonsører holdes skadesløse for alt tap og alle skader, både direkte, indirekte, tilfeldige, konkrete, avledede eller representative, herunder men ikke begrenset til tap eller skader som fører til tapt omsetning, goodwill, oppdrag, muligheter, informasjon eller annet immaterielt tap som oppstår på grunn av, eller i tilknytning til bruk av dette nettstedet eller TradeTrackers tjenester.

15. Samsvar

All bruk av TradeTrackers nettsted eller tjenester skal være i samsvar med alle gjeldende lover og regler, og slik bruk må ikke være negativ for TradeTrackers omdømme eller drift. Du må ikke gjøre noe som kan føre til at TradeTracker bryter lover eller regler som gjelder for firmaet.

16. Gjeldende lovverk og domsmyndighet

Disse brukervilkårene er underlagt lovverket i De forente arabiske emirater slik det er gyldig i Dubai. Alle konflikter eller uenigheter som oppstår på grunn av brukervilkårenes utforming, innhold, tolkning, mortifikasjon, terminering eller ugyldiggjøring, eller konflikter eller uenigheter som er knyttet til dem på noen måte, skal henvises til og avgjøres ved bindende megling som angitt nedenfor, under reglene for megling for Dubai International Finance Centre – London Court of International Arbitration («LCIA»), hvis regler anses som innlemmet ved å være henvist til i denne klausulen. Det skal kun være én megler. Partene skal forsøke å bli enige om en megler som skal nomineres til LCIA-domstolen for utvelgelse. Hvis partene i meglingen ikke blir enige om en megler innen 30 dager fra forespørselen ble overlevert til mottakeren (eller kortere eller lengre periode som bestemt av LCIA-domstolen), skal LCIA-domstolen utpeke en megler. Meglingen skal gjennomføres ved Dubai International Arbitration Centre i Dubai i De forente arabiske emirater. Meglingen skal gjennomføres på engelsk, og dommen skal felles på engelsk. De foregående bestemmelsene i denne klausulen ugyldiggjør ikke TradeTrackers rett til midlertidig avhjelp når som helst, fra en hvilken som helst domsmyndighet (uavhengig av om en megler er oppnevnt), og TradeTracker kan ikke anklages for å ha brutt meglingen eller påvirket meglerens myndighet ved å gjøre det.

17. Generelt

Hvis en domstol med egnet domsmyndighet vurderer en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene som ugyldige eller at de ikke kan håndheves, vil det ikke påvirke de andre bestemmelsene i vilkårene. Hvis en av partene ikke overholder vilkårene, og den andre parten ikke handler på grunnlag av det, fraskriver ikke parten seg retten til å handle senere. Hvis noen av vilkårene fraskrives, skal det ikke tolkes som en fremtidig fraskrivelse av hverken enkelte eller alle vilkår.