Nieuwste Tweets

Recente Facebookberichten

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException

Latest Videos

TradeTracker’s International Performance Marketing Award submission

Real Attribution Launch Event With Launch Partner TMG

Internationaal bereik

Met kantoren in 19 landen is TradeTracker sterk internationaal vertegenwoordigd.

Hoewel het internet geen grenzen kent, zorgt de aanwezigheid van onze eigen medewerkers voor inzicht en waardevolle kennis van de lokale markten.

Wij spreken de taal en organiseren ontmoetingen met de belangrijkste partijen. Hierdoor zijn wij in staat om snel te schakelen, en kunnen wij campagnes en resultaten nog beter optimaliseren

North America

GDPR

Privacy en databescherming is belangrijk voor TradeTracker. De nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) zal het datalandschap in Europa en daarbuiten significant veranderen. TradeTracker omarmt deze veranderingen van harte. Informatie over TradeTrackers rol in het geheel vindt u in ons GDPR white paper.

 • Less
  Waarom stelt TradeTracker zich op als verwerkingsverantwoordelijke?

  In eerste instantie bepaalt TradeTracker welke gegevens worden bijgehouden, de wijze waarop dit gebeurt en op basis van welke technologie dit gebeurt. Vervolgens informeert TradeTracker de adverteerder over de te nemen maatregelen om gebruik te kunnen maken van de diensten van het netwerk en op grond van welke economische modellen deze diensten worden uitgevoerd.

 • Less
  TradeTracker heeft bepaald dat gerechtvaardigd belang de grondslag vormt voor haar trackingactiviteiten om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Welke argumenten onderbouwen dit?

  In de eerste plaats is dit gebaseerd op de uitkomst van de afwegingstoets. Ten tweede is het zo dat de gebruikte gegevens bij het uitvoeren van de trackingactiviteiten zijn ontleend aan data die een zeer laag risico vormen op mogelijk negatieve gevolgen voor de belangen van de betrokkenen en die geen hoog risico voor de gevolgde personen met zich meebrengen.

 • Less
  Ben ik als publisher verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?

  Publishers zijn verwerkingsverantwoordelijke wanneer ze bijvoorbeeld voorzien in aanmelding op een nieuwsbrief of op een andere wijze een (contractuele) relatie met bezoekers – hun klanten – onderhouden.

  Of u verwerkingsverantwoordelijke of verwerker bent, hangt of van de betreffende partij. Het is belangrijk de positie van de partij te begrijpen, zoals omschreven in de AVG. Een verwerkingsverantwoordelijke is de rechtspersoon die het doel bepaalt waarvoor en waarop gegevens worden verwerkt, hetzij door die rechtspersoon zelf, hetzij in samenwerking met anderen. Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt ‘waarom’ gegevens worden verwerkt. De verwerker daarentegen neemt geen besluit over de reden waarom gegevens moeten worden verwerkt, maar kan wel tot op zekere hoogte bepalen hoe de verwerking verloopt. Een verwerker kan bijvoorbeeld kiezen voor het type software dat wordt gebruikt om de gegevens te verwerken, maar heeft geen zeggenschap over essentiële onderdelen van de verwerking. Een cruciaal en essentieel onderdeel van gegevensverwerking is welke persoonsgegevens worden verwerkt. Als een verwerker, terwijl hij de verwerkingsverantwoordelijke assisteert bij het bereiken van diens doelen, besluit welke gegevens moeten worden verwerkt om die doelen te bereiken, wordt hij dus hoogstwaarschijnlijk ook een verwerkingsverantwoordelijke samen met de eerder genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

 • Less
  Op basis van welke rechtsgrondslag verwerkt de adverteerder of publisher persoonsgegevens?

  Het is aan elke partij zelf om dit te bepalen. TradeTracker verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het volgen van transacties op grond van artikel 6, lid 1, punt f) – gerechtvaardigd belang. Krachtens artikel 6, lid 1, van de AVG is de verwerking alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
  • (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • (c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • (d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
  • (e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
  • (f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 • Less
  Een adverteerder wil toch dat TradeTracker een gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement, DPA) tekent. Moeten we die overeenkomst ondertekenen?

  Nee, we tekenen geen gegevensverwerkingsovereenkomst, maar een regeling. De adverteerder en TradeTracker zijn beiden verwerkingsverantwoordelijke; dit maakt ons gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast is het zo dat bepaalde informatie in het TradeTrackersysteem blijft staan, ook al zijn de contractuele verplichtingen vervuld, voor de rapportage aan andere (voorgaande) betrokken partijen. Dit is een van de redenen waarom TradeTracker (tevens) verwerkingsverantwoordelijke is.

 • Less
  Kan ik als adverteerder het addendum van de gegevensverwerkingsregeling van TradeTracker wel tekenen? Ik ben immers zelf verwerkingsverantwoordelijke.

  Ook TradeTracker stelt zich op als verwerkingsverantwoordelijke, niet als verwerker voor het affiliateprogramma. Volgens artikel 26 van de AVG is het zo dat wanneer twee of meer verwerkingsverantwoordelijken gezamenlijk de doeleinden en middelen van de verwerking bepalen, zij gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn. Zij stellen op transparante wijze hun respectieve verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening vast, met name met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene en hun respectievelijke verplichtingen om de in de artikelen 13 en 14 van de AVG bedoelde informatie te verstrekken, door middel van een onderlinge regeling.

 • Less
  Als publisher wil ik graag dat TradeTracker een gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement, DPA) tekent. Kan dat?

  Nee, dit is niet de standaardprocedure, aangezien TradeTracker zich (ook) opstelt als verwerkingsverantwoordelijke voor het affiliateprogramma. De publisher en TradeTracker zijn verwerkingsverantwoordelijke; dit maakt ons gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met wie partijen afspraken moeten maken over het omgaan met de betreffende verantwoordelijkheden.

 • Less
  Een dienst wordt als de verwerker van een adverteerder beschouwd en deze dienst wil dat TradeTracker een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) tekent. Moeten de partijen een DPA tekenen?

  TradeTracker is verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het affiliateprogramma. In dit geval zijn de adverteerder en TradeTracker gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waarbij de dienst op grond van de gegevensverwerkingsovereenkomst met de adverteerder bepaalde verplichtingen moet nakomen. Daarom moeten er tussen de dienst en TradeTracker regelingen op grond van artikel 26 worden getroffen en volstaat vaak het addendum. Als de dienst (uitsluitend) standaardartikelen voor het verwijderen van gegevens aan het addendum wenst toe te voegen om aan de verplichtingen te voldoen, dan is deze wijziging mogelijk. Een algemene eis op grond van de AVG is namelijk dat gegevens op verzoek worden verwijderd.

 • Less
  Moeten adverteerders en publishers in hun privacybeleid informatie verstrekken over het gebruik van de diensten van TradeTracker?

  De afzonderlijke partijen met wie u gegevens deelt of die u als (sub)verwerker gebruikt, hoeft u niet uitdrukkelijk te vermelden. De categorie ontvangers moet echter wel nader worden omschreven als derden. In dat geval heeft de dienst van TradeTracker bijvoorbeeld betrekking op online marketingservices. Klanten mogen hun eigen verklaring opstellen, maar ze kunnen ook de volgende voorbeeldtekst gebruiken:

  [Merchant/Affiliate][adverteerder / publisher] maakt gebruik van de diensten van TradeTracker.com. Deze diensten hebben tot doel adverteerders en publishers duidelijk te maken welke door publishers getoonde advertenties geleid hebben tot welke omzet, leads of andere acties voor adverteerders. Hierdoor hoeft de adverteerder een publisher alleen te betalen wanneer de getoonde advertentie van de publisher (of een andere benodigde actie) iemand doorverwijst naar de adverteerder en die persoon een aankoop doet. Om dit inzicht te verkrijgen, maakt TradeTracker gebruik van gegevens, waaronder cookies. Deze gegevens houden verband met personen, maar deze personen worden niet met hun naam aangeduid. Het betreft pseudonieme gegevens die betrekking hebben op één doorverwijzing van een persoon van de ene website naar de andere, en vervolgens een bevestiging dat de aankoop is verricht.

  Ook houdt TradeTracker een database bij van doorverwijzingen naar afzonderlijke apparaten. Zo kan TradeTracker zien of een advertentie die iemand op het ene apparaat, bijvoorbeeld een telefoon, bekijkt, ertoe leidt dat die persoon op een van zijn of haar andere apparaten, bijvoorbeeld een laptop, overgaat tot een aankoop. Deze database maakt het identificeren van mensen aan de hand van hun naam onmogelijk en ook TradeTracker zelf is hiertoe niet in staat.

  TradeTracker bouwt geen profielen op die de aankoopgeschiedenis van personen in de loop van tijd weergeven. Daarnaast richt TradeTracker geen advertenties voor producten en diensten op personen op basis van hun geconstateerde interesses. TradeTracker meet alleen de effectiviteit van specifieke online advertenties.

 • Less
  Kun je cookies van TradeTracker ook uitschakelen? Zo ja, hoe?

  Ja, er bestaat een mogelijkheid om cookies van TradeTracker uit te schakelen. Publishers kunnen de TradeTracker ‘deny-handler’ toepassen om zich af te melden voor cookies van TradeTracker.

  Naast het afwijzen van TradeTracker-cookies moet de gebruiker op grond van de AVG ook de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kunnen uitzetten. Dit uitzetten is mogelijk via de cookiepagina in het TradeTracker-domein, waarnaar adverteerders of publishers verwijzen in hun eigen privacybeleid. Bij het uitzetten wordt een functionele cookie op het systeem van de gebruiker geplaatst die het volgen van cookies vanaf het TradeTracker-domein voorkomt. De gebruiker schakelt hierdoor de verwerking van persoonsgegevens door TradeTracker uit. Dit blijft zo tot de gebruiker de cookie van zijn of haar systeem verwijdert of cookies weer inschakelt. Vanwege de aarde van de activiteiten en beperkte omvang van persoonsgegevens is er voor TradeTracker of andere providers die vergelijkbare processen toepassen, geen andere methode om te voorkomen dat gebruikers worden gevolgd door cookies.

 • Less
  Wat is het verschil tussen toestemming voor cookies en toestemming voor gegevens?

  Toestemming voor cookies is nodig voor het plaatsen van niet-functionele cookies, ongeacht of deze cookies persoonsgegevens bevatten. Toestemming voor gegevens is een van de grondslagen voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, zie artikel 6, lid 1, punt a). Vandaar dat het geven van toestemming voor het plaatsen van cookies en voor het verwerken van gegevens twee totaal verschillende zaken kunnen zijn.

 • Less
  Als TradeTracker gerechtvaardigd belang toepast als rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens, waarom maakt TradeTracker dan toch gebruik van cookies voor haar trackingactiviteiten?

  Door gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is TradeTracker niet afhankelijk van toestemming van de persoon/betrokkene. De verwerking van persoonsgegevens en toestemming voor cookies zijn echter twee totaal verschillende zaken.
  Voor het gebruik van cookies is op grond van de e-privacyrichtlijn (doorgaans) toestemming nodig. De cookies die door TradeTracker worden geplaatst, bevatten geen persoonsgegevens, al kunnen ze wel als persoonlijk worden beschouwd. Vandaar dat ze niet vallen onder toestemming voor gegevens, wat een andere rechtsgrondslag vormt voor de verwerking van persoonsgegevens. Conform onze algemene voorwaarden voor publishers zijn ze nodig voor het verkrijgen van toestemming voor cookies. TradeTracker gaat ervan uit dat de publisher van de bezoeker toestemming voor cookies heeft verkregen, tenzij TradeTracker iets anders is meegedeeld. Als cookies zijn geaccepteerd, kan de tracking via cookies plaatsvinden.
  In bepaalde landen, zoals Nederland, zijn affiliatecookies vrijgesteld van verplichte toestemming krachtens de huidige e-privacyrichtlijn. Daarom is voor dit soort cookies geen uitdrukkelijke toestemming nodig, behalve wanneer de cookies persoonsgegevens bevatten.
  TradeTracker maakt gebruikt van cookies en past andere, niet op cookies gebaseerde trackingmethoden toe. Tenzij iemand zich uitdrukkelijk heeft afgemeld voor de trackingdiensten van TradeTracker (via de functie voor het uitzetten van de verwerking van persoonsgegevens), kunnen verschillende trackingmethoden – zoals via device fingerprinting – worden toegepast omdat hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker noodzakelijk is. Om de (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens in dit functionele ‘analytische trackingproces’ rechtmatig te verwerken, hanteert TradeTracker gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag.

 • Less
  Wat gebeurt er met het volgen van transacties wanneer iemand cookies weigert die in het domein van de publisher moeten worden ingesteld? Kan TradeTracker de transacties toch nog volgen op basis van alternatieve trackingmethoden?

  Als een gebruiker zich uitdrukkelijk afmeldt voor cookies en deze informatie wordt correct doorgegeven aan TradeTracker, dan verwacht de gebruiker dat er geen cookies worden ingesteld. Over het algemeen is het zo dat alleen wanneer gebruikers uitdrukkelijk aangeven dat ze niet willen dat TradeTracker hun persoonsgegevens verwerkt, de transactie niet wordt gevolgd. In andere gevallen worden er alternatieve trackingmethoden toegepast en worden transacties over het algemeen gevolgd.

 • Less
  Wat gebeurt er met het volgen van transacties wanneer iemand wel akkoord gaat met het instellen van cookies in het domein van de publisher, maar niet in het domein van de adverteerder? Kan TradeTracker de transacties toch nog volgen op basis van alternatieve trackingmethoden?

  Als een gebruiker zich uitdrukkelijk afmeldt voor cookies en deze informatie wordt correct doorgegeven aan TradeTracker, dan verwacht de gebruiker dat er geen cookies worden ingesteld. Over het algemeen is het zo dat alleen wanneer gebruikers uitdrukkelijk aangeven dat ze niet willen dat TradeTracker hun persoonsgegevens verwerkt, de transactie niet wordt gevolgd. In andere gevallen worden er alternatieve trackingmethoden toegepast en worden transacties over het algemeen gevolgd. Gebruikers kunnen zich altijd afmelden voor TradeTracker door de juiste procedure te volgen zoals aangegeven in het privacybeleid.

 • Less
  Moet er in geval van server-to-server tracking een regeling bestaan tussen de adverteerder en TradeTracker?

  Ja, indien de aan TradeTracker verstrekte gegevens als persoonsgegevens worden beschouwd. Zo worden order ID’s als persoonsgegevens beschouwd en moeten de partijen voor deze gegevens dus regelingen treffen. In deze regelingen wordt voorzien op grond van de standaard adverteerdersovereenkomst en anders het standaard AVG-addendum.

 • Less
  De tool van TradeTracker voor het geven van toestemming voor cookies bevat geen optie om cookies te weigeren. Waarom is dat?

  Op grond van de huidige e-privacyrichtlijn is het bieden van de mogelijkheid om cookies te weigeren niet verplicht. In plaats daarvan wordt de gebruiker op de website om weloverwogen toestemming gevraagd. Het alternatief is de website verlaten.

 • Less
  Hoe lang bewaart TradeTracker persoonsgegevens, zoals IP-adressen of andere klant- en transactiegegevens?

  TradeTracker bewaart de gegevens zolang dit nodig is om het doel van de specifieke verwerking van gegevens te bereiken. Persoonsgegevens worden door TradeTracker echter [maximaal 24 maanden] na beëindiging van het contract verwijderd of nadat transacties zijn gefactureerd en aan de publisher zijn voldaan. Dit hangt af van het soort gegevens.

 • Less
  Waar worden gegevens naartoe overgedragen, buiten de EER?

  Gegevens met betrekking tot de diensten van TradeTracker en de nakoming van de contractuele verplichtingen tussen het netwerk, de adverteerders en de publishers worden fysiek opgeslagen in de EU/EER.

 • Less
  Krijgen de medewerkers van TradeTracker dezelfde informatie te zien als adverteerders en publishers? Is het verbergen van de laatste cijfers van het IP-adres in de interface voldoende om de AVG na leven?

  Het TradeTracker-platform is opgezet om gebruikers beperkt inzage te geven, afhankelijk van hun noodzaak om met deze informatie te werken. Het verbergen van de laatste cijfers van het IPadressen is voldoende, omdat dit alleen zichtbaar is voor gebruikers die onder de contractuele voorwaarden werken. Buiten de gebruikersinterface worden de gegevens gepseudonimiseerd en voldoen zodoende aan de AVG. De informatie die beschikbaar is voor medewerkers van TradeTracker wordt gebruikt om fraude te voorkomen.

 • Less
  Als een consument vraagt om verwijdering van alle gegevens over die persoon, hoe geeft TradeTracker dan gevolg aan dit verzoek?

  Op basis van de beperkte persoonsgegevens die door TradeTracker zijn verzameld, is het alleen mogelijk de transactiegegevens te verwijderen die gekoppeld zijn aan een IP-adres. Dit kan echter alleen door het ontvangen van order ID’s van de adverteerder of het IP-adres van de gebruiker. Het IP-adres is echter niet betrouwbaar, omdat dit steeds verandert.

  Een andere mogelijkheid is dat de gebruiker verwijst naar persoonsgegevens (zoals contactinformatie) die als publisher zijn aangeleverd. Deze gegevens kunnen op verzoek worden geanonimiseerd of anders worden verwijderd conform het interne beleid.

 • Less
  Als een consument van de site van een publisher overschakelt naar het domein van de adverteerder en ook contact heeft met de netwerkservers, wie is er dan verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

  De consument begint op de site van de publisher. Daarom is de publisher verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van de bezoeker, bijvoorbeeld door te werken met SSLprotocollen. Dit betekent dat wanneer de bezoeker zijn sessie voortzet naar de adverteerder, hij of zij middels een beveiligde verbinding via servers van TradeTracker overschakelt en dat TradeTracker verantwoordelijk is voor de juiste verwerking en bescherming van de gegevens. Wanneer de bezoeker vervolgens de site van de adverteerder bekijkt, is de adverteerder verantwoordelijk voor het beschermen van de gegevens.

 • Less
  Welke technische en organisatorische maatregelen neemt TradeTracker om gegevens te beschermen?

  Beschikbaarheid
  Datacentra en toegepaste infrastructuur worden in diverse regio’s in clusters gebouwd. Alle datacentra zijn online en bedienen klanten; geen enkel datacentrum blijft ‘onbenut’. Bij een storing leiden geautomatiseerde processen het klantgegevensverkeer weg uit het getroffen gebied. Kernapplicaties worden ingezet in een N+1-configuratie. Zo blijft er in geval van een storing in het datacentrum voldoende capaciteit over om het gegevensverkeer naar de overgebleven locaties te leiden door de belasting te verdelen. Bovendien zet de verwerker technologieën in om DDoSaanvallen te beperken.

  Integriteit
  Vergrendelingsmechanismen voor gegevensverwerking zorgen ervoor dat de gegevens alleen worden verwerkt als de voorgaande processen succesvol zijn afgerond. Hierdoor is de integriteit van de gegevens gegarandeerd.

  Geheimhouding
  Persoonsgegevens worden versleuteld en alleen bepaalde medewerkers hebben toegang tot de verwerkingsactiviteiten van de gegevens. Wanneer medewerkers niet langer een zakelijke reden voor deze voorrechten hebben, wordt hun toegangsbevoegdheid onmiddellijk ingetrokken, ook al blijven ze in dienst als medewerker of op een andere wijze betrokken bij het bedrijf.

  Beveiligingsaudits
  Om het half jaar worden het beleid en de applicaties grondig doorgelicht. TradeTracker wordt bijgestaan door externe juridische adviseurs om te blijven voldoen aan de verplichtingen.

  Portabiliteit
  Op verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker of betrokkene verplicht TradeTracker zich ertoe betrokkenen gegevens te verstrekken. Om aan deze verzoeken tijdig gehoor te geven, heeft TradeTracker een gestroomlijnde procedure ontwikkeld.

  Verantwoording
  TradeTracker maakt gebruik van diverse bewakings- en registratietools op zowel applicatieniveau als infrastructureel niveau. Alle gegevens die via deze activiteiten worden verwerkt, voldoen volledig aan het privacybeleid.

  Individuele gegevens die persoonsgegevens bevatten, worden met een ‘time to live’ (TTL) opgeslagen en na die tijd verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd.

  Fysieke beveiliging
  Amazon Web Services (AWS) levert een schaalbaar platform voor cloud computing. Dit platform biedt naast een hoge mate van beschikbaarheid en betrouwbaarheid ook de tools waarmee AWS allerlei applicaties kan draaien.

  AWS neemt onder meer de volgende maatregelen: De datacentra van AWS zijn gehuisvest in onopvallende gebouwen. Professionele beveiligingsmedewerkers houden met bewakingscamera’s, inbraakdetectiesystemen en andere elektronische middelen de toegang tot zowel de omgeving als de ingang van het gebouw nauwlettend in de gaten. Bevoegd personeel moet minimaal tweemaal een dubbel authenticatieproces doorlopen om toegang te krijgen tot de verdiepingen van het datacentrum. Alle bezoekers en contractanten dienen zich bij aanmelding te legitimeren en worden door bevoegd personeel voortdurend begeleid.

 • Less
  Waar kan ik met overige vragen over TradeTracker en de GDPR terecht?

  We begrijpen dat het omgaan met de nieuwe GDPR regelgeving voor extra vragen kan zorgen. Aangaande TradeTracker en de GDPR kunt deze stellen via [email protected]