ANVÄNDARVILLKOR TRADETRACKER.COM

1. Om TradeTracker.com

TradeTracker.com för samman online-communityns bästa och smartaste: vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål att öka deras performance marketing. TradeTracker möjliggör nätverk för både annonsörer och utgivare och hyser en plattform som tillhandahåller realtidsdata, begriplig och mest av allt transparent data för att stärka sin klients möjlighet att fatta rätt performance marketings-beslut. Via specialiserade kontoteam som koncentrerar sig på att övervaka sin egen specifika bransch, säkerställer TradeTracker en skräddarsydd och exakt metod för områdena tjänster, resor, telekom, shopping och finans. Har för närvarande kontor i 19 länder och 150 anställda världen över och har den största globala täckningen och når otaliga marknader. Ombesörjer många olika språk och platser och ger användare en flytande upplevelse även när de ansluter sig till enorma internationella nätverk.

2. Inledning

Läs dessa användarvillkor för webbplatsen noggrant innan du använder denna webbplats (“webbplatsen”). Dessa användarvillkor för webbplatsen (“användarvillkoren”) reglerar din åtkomst till och användning av webbplatsen. Webbplatsen är tillgänglig för användning endast på villkoret att du samtycker till användarvillkoren som anges nedan. Om du inte samtycker till alla användarvillkoren, gå inte in på eller använd webbplatsen. Genom att gå in på eller använda webbplatsen, samtycker du till att vara bunden av användarvillkoren.

3. Elektronisk kommunikation

Du samtycker till att vi kan kommunicera med dig via e-post eller genom att lägga upp meddelanden på denna webbplats. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, yppanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla juridiska krav som som gäller för sådan kommunikation.

4. Användarens åtaganden

Du åtar dig, utlovar och garanterar att: Du är 18 år eller över 18 år; Om du är en företagsrepresentant, har du befogenhet att juridiskt bonda företagsenheten; och Du kommer att följa alla gällande inhemska och internationella lagar och bestämmelser avseende och relaterade till användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt

Allt innehåll i eller som görs tillgängligt via webbplatsen och tjänster som tillhandahålls av TradeTracker.com (“TradeTracker”) skyddas av tillämpliga upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderättigheter (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter). Kopiering, distribution, användning eller publicering av dig av något sådant material eller någon del av webbplatser är absolut förbjudet, utom vad som tillåts enligt “Begränsad rätt att använda” nedan.

6. Begränsad rätt att använda

Förutsatt att du följer dessa användarvillkor, ger dig TradeTracker ett begränsat, icke-exklusivt, icke-överlåtbart, icke-underlicensierbart tillstånd att gå in på och göra personlig och icke-kommersiellt bruk av TradeTrackers webbplats.

7. Modifieringar

TradeTracker kan ändra och uppdatera dessa användarvillkor när som helst utan att meddela dig detta särskilt. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att dessa användarvillkor ändrats innebär att du accepterar dessa ändringar. Alla aspekter av webbplatsen kan ändras, kompletteras, raderas eller uppdateras efter TradeTrackers gottfinnande utan att detta meddelas i förväg.

8. Sekretesspolicy och cookies

TradeTrackers sekretesspolcy reglerar användningen av information som samlas in från eller tillhandahålls av dig genom användningen av webbplatsen eller tjänsterna, inklusive användningen av cookies. Ditt samtycke till användningen av sådan information som betraktas av tjänsterna du använder, inklusive överföringen av sådan information till andra länder vars lagar kanske inte ger samma skydd som lagarna i ditt land. Läs hela sekretesspolicyn här.

9. Begränsning

Du samtycker till, utöver begränsningarna i dessa användarvillkor, att du inte kommer att: använda eller gå till någon information, tjänst eller programvara som är tillgänglig via webbplatsen på ett sätt som inte uttryckligen godkänns av TradeTracker. använda eller gå in på webbplatsen eller TradeTrackers tjänster på ett sätt som påverkar TradeTrackers webbplats eller tjänsters prestanda eller funktion negativt; döljer informationens ursprung som tillhandahålls genom att använda webbplatsen mata in eller ladda upp information till webbplatsen som innehåller virus eller andra dataprogrammeringsrutiner som är avsedda att skada, störa, avbryta eller styra något system; använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt sätt att gå till webbplatsen eller tjänsterna för något syfte; bryta mot eller kringgå några lagar, tredjepartsrättigheter eller policyer;

10. Insändning av innehåll

TradeTracker accepterar inte idéer, koncept, nya tjänster, material eller någon annan information (“innehåll”). Om något sådant innehåll distribueras av dig och/eller mottas av TradeTracker beviljar du en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierbar rätt att åberopa eventuella upphovsrättigheter och andra immateriella äganderättigheter. I den utsträckning lagen medger, avsäger du dig härmed alla moraliska rättigheter avseende innehållet som tillhandahålls. Du bekräftar att du inte ska ha rätt att motta någon form av ersättning för någon användning av ditt innehåll.

11. Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parter. Dessa länkar tillhandahålls uteslutande för din bekvämlighet och är inte ett stöd. TradeTracker är inte heller ansvarig för innehållet i och kontrollerar eller övervakar inte sådana webbplatser. Om du beslutar att följa en sådan länk till en tredje part, gör du det på egen risk. TradeTracker utlovar eller garanterar ingenting avseende korrektheten, exaktheten, prestanda eller kvalitet på något innehåll, någon programvara, tjänst eller applikation i någon sådan länkad webbplats.

12. Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla TradeTracker skadeslös, dess aktieägare, direktörer, styrelseledamöter, anställda, representanter, agenter, utgivare och annonsörer, mot och från varje talan, krav, rättegång eller process, inklusive krav om civilrättsligt ansvar, för återställande av eventuella skador, förluster eller personskador, såväl som alla kostnader och skäliga juristkostnader relaterat därtill som uppstår från din användning av webbplatsen eller brott mot dessa användarvillkor.

13. Ansvarsfriskrivning

Tradetracker gör inga framställningar om och ger inga garantier om korrektheten, pålitligheten eller fullständigheten i något innehåll, någon information, programvara, text. grafik, länkar eller kommunikation som tillhandahålls på eller genom användningen av webbplatsen eller att driften av webbplatsen ska vara felfri och/eller oavbruten. TradeTracker lämnar inga garantier om att defekter kommer att korrigeras eller att dess servrar är fria från virus eller någonting annat som kan vara skadligt eller destruktivt. Internetkommunikationens natur innebär att webbplatsen kan drabbas av datakorruption, avbrott, icke-tillgänglighet och förseningar. Webbplatsen kan ligga ner på grund av reparationer, underhåll eller utvecklingsarbete. Du samtycker uttryckligen till att du använder webbplatsen på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter, exkluderar vi allt ansvar, inklusive ansvar för försummelse, för eventuell förlust och skada från att ha förlitat sig på denna webbplats eller från användningen av denna webbplats.

14. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som lagen tillåter, ska TradeTracker, dess styrelseledamöter, anställda, affiliates, utgivare och annonsörer inte vara ansvariga för eventuell förlust eller skada av något som helst slag vare sig direkt, indirekt, oavsiktligt, specifikt, på grund av följdskador, skadestånd som förhöjts i avskräckande syfte, inklusive med inte begränsat till förluster eller skador för förlust av intäkter, goodwill, affärer, möjligheter, data eller andra immateriella förluster som uppstår från eller i samband med användningen av denna webbplats eller TradeTrackers tjänster.

15. Efterlevnad

All användning av webbplatsen eller TradeTrackers tjänster av dig ska fölkja alla tillämpliga lagar och bestämmelser och ska inte negativt påverka TradeTrackers anseende eller verksamhet. Du får inte vidta några som helst åtgärder som skulle kunna leda till att TradeTracker överträder någon lag eller bestämmelse.

16. Styrande lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor ska styras av lagarna i Förenade Arabemiraten enligt tillämpning i Dubai. Eventuell tvist eller meningsskiljaktigheter som uppstår från bildandet, prestanda, tolkning, annullering, uppsägning eller ogiltigförklarande av användarvillkoren eller uppstår från dem eller är relaterat till dem på något som helst sätt, ska hänvisas till och slutligen avgöras genom bindande skiljedom som anges nedan, i enlighet med skiljedomsreglerna i Dubai International Finance Centre – London Court of International Arbitration (“LCIA”), vars regler (“Reglerna”) anses införlivade med hänvisning till denna klausul. Antalet skiljedomare ska vara en. Parterna till skiljedomsförfarande ska söka komma överens om en enda skiljedomare som ska väljas till LCIA-domstolen för att utses. Om parterna till skiljedomsförfarandet inte lyckas utse en enda skiljedomare inom 30 dagar från datum för denna begäran (eller sådan längre eller kortare period som kan fastställas av LCIA-domstolen), ska den enda skiljedomaren utses av LCIA-domstolen. Platsen eller den juridiska platsen för skiljedomsförfarandet ska vara Dubai International Arbitration Centre i Dubai, UAE. Skiljedomsförfarandet ska genomföras på engelska och domen ska vara på engelska. Föregående bestämmelser i denna klausul ska inte påverka TradeTrackers rätt att söka interimistiska åtgärder när som helst från en behörig domstol. (oavsett om en skiljedomare hat utsetts) och TradeTracker ska inte anses ha brutit mot denna skiljedom eller inkräktat på skiljedomarens befogenheter för att ha gjort detta.

17. Allmänt

Om en eller fler bestämmelser i dessa användarvillkor av någon orsak bedöms ogiltiga eller icke genomdrivbara av någon domstol med behörig jurisdiktion, ska resterande bestämmelser i dessa användarvillkor vara oförändrade. Underlåtelse av någondera parterna vid någon tidpunkt att kräva att den andra parten uppfyller en bestämmelse i detta avtal, ska inte på något sätt påverka rätten att kräva sådan uppfyllelse vid ett senare tillfälle. Inget avstående av någon av dessa användarvillkor ska anses vara en ytterligare eller fortsatt avstående av sådant villkor eller sådan regel elelr något annat villkor eller annan regel.