Podmínky použití TradeTracker.com

1. O TradeTracker.com

TradeTracker reprezentuje to nejlepší v oblasti výkonnostního marketingu - partnerský přístup s cílem dosáhnout vyznačené cíle. TradeTracker nabízí platformu pomocí které tak Inzerent jak Vydavatel mají přístup k transparentním údajům, které jsou aktualizovány v reálném čase. Toto umožňuje se správně rozhodovat v oblastí online marketingu. Profesionální tým odborníků TradeTracker poskytuje individuální přístup k nejlepším postupům při realizaci kampaní mezi spoustou oborů podnikání, na příklad: Služby, Cestování, Telekomunikace, Nakupování, Finance. TradeTracker má v současnosti pobočky v 18 zemích a zaměstnává více jak 150 pracovníků na celém světě. Pomocí lokálních zastoupení na mnoha trzích nabízíme největší globální dosah, který zaručuje plynulou komunikaci.

2. Úvod

Pečlivě se seznamte s pravidly používání stránky. Pokud nechcete přijmout pravidla jako celek, stránky nepoužívejte. Užíváním stránek souhlasíš s podmínkami obsaženými v pravidlech.

3. Komunikace

Souhlasíte s kontaktem prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím oznámení v rámci webové stránky. Souhlasíte s tím, že všechny smlouvy, oznámení a další zprávy vysílané elektronicky splňují zákonné požadavky na písemné potvrzení.

4. Závazky Uživatele

Prohlašujete a zaručujete se že::

  • Jste plnoletý;
  • Pokud zastupujete firmu, máte požadovanou plnou moc k jejímu zastupování; and
  • Zavazujete se dodržovat všechny platné vnitrostátní a mezinárodní zákony a předpisy, které se týkají používání internetových stránek.

 

5. Autorská práva

Obsah webových stránek nebo infromace sdílené v rámci služeb TradeTracker.com ("TradeTracker") jsou chráněny autorskými zákony, patentovými a vlastnickými právy (včetně prav duševního vlasnictví). Kopírování, redistribuce, použití nebo zveřejnění jakékoliv části webu je zakázáno, s výjimkou případů povolených v „omezené právo na užívání“ k dispozici níže.

6. Omezené právo k použití

Shodně s dodržováním těchto podmínek, TradeTracker uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci na používání internetové stránky TradeTracker k nekomerčnímu využití.

7. Modifikace

Společnost TradeTracker si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení bez předchozího oznámení. Dalším používáním těchto webových stránek souhlasíte se všemi změnami. Každá část webu může být opravena, změněna, smazana nebo aktualizována bez oznámení ze strany TradeTracker.

8. Pravidla ochrany soukromí a cookies

Tyto zásady ochrany osobních údajů řídí podmínky použití informací ziskáných během prohlížení těchto stránek, včetně souboru cookies. Tímto souhlasíte s využitím těchto informací, a také s jejich posíláním do zemí, ve kterých ochrana osobních údajů může nebýt na stejné úrovni. Přečtěte si Pravidla ochrany soukromí zde.

9. Omezení

Kromě toho se zavazujete, že nebudete:

  • používat nebo procházet informace, služby nebo software, který je k dispozici na internetových stránkách jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno přes TradeTracker;
  • používat nebo procházet stránky nebo služby poskytované TradeTracker takovým způsobem, který nepříznivě ovlivňuje efektivitu nebo funkci internetových stránek nebo služby poskytované TradeTracker;
  • utajovat zdroj informací získaných prostřednictvím použití těchto stránek;
  • umísťovat nebo zasílat na stránku data obsahující virusy nebo jiný software, jehož cílem je ničení, zachytávání, řízení nebo jiným negativním způsobem ovlivnňování provozu systému;
  • používat z jakéhokoli důvodu automatizované prostředky (např. roboty, spidery, scrapery), jejichž cílem je získání přístupu ke stránce nebo ke službám;
  • porušovat nebo obcházet jakékoliv zákony, práva třetích stran a zásady;

10. Zveřejněný obsah

TradeTracker nesohulasí se zveřejněním na stránkách obsahu typu nové koncepty, materiály nebo jiné druhy informací. V případě distribuce a/nebo obdržení takového obsahu, společností TradeTracker udělujete nevýlučné, celosvětové, neodvolatelné, sublicenční právo na využití jakéhokoli autorského práva a jiného práva duševního vlastnictví. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se tímto vzdáváte všech morálních práv ve vztahu k poskytovanému obsahu. Berete na vědomí, že nebudete mít nárok na jakoukoli formu odměny za jakékoli použití vašeho obsahu.

11. Odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na třetí strany. Tyto odkazy jsou umíštěné pouze za účelem zvýšení uživatelského pohodlí a neměly by být vnímány jako vyjádření souhlasu nebo rekomendace ze strany TradeTracker. Společnost TradeTracker není zodpovědná za kontrolu nebo sledovaní obsahu webových stránek. TradeTracker neposkytuje žádné záruky týkající se správnosti, přesnosti, výkonu nebo kvality jakéhokoli obsahu, softwaru, služeb nebo aplikací, které se nacházejí na jakémkoli takovém propojeném webu.

12. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost TradeTracker, její akcionáře, ředitele, zaměstnance, zástupce, vydavatele a inzerenty budou chráněné před jakýmkoli žalobním důvodem, nárokem, žalobou, včetně nároků na občanskoprávní odpovědnost, vymáhání jakýchkoli škod, ztrát nebo zranění, stejně jako veškeré náklady a přiměřené poplatky právníků, které s tím souvisejí, vyplývající z vašeho používání stránek nebo porušení těchto podmínek použití.

13. Prohlášení

TradeTracker neposkytuje žádné vyjádření ani záruky na přesnost, spolehlivost nebo úplnost jakéhokoli obsahu, informací, softwaru, textů, grafiky, odkazů nebo komunikace poskytovaných na webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek. TradeTracker neposkytuje také žádnou záruku, že provoz webových stránek bude bezchybný a nepřerušený. TradeTracker neposkytuje žádnou záruku, že chyby budou opraveny nebo že na webových stránkách nebo na jejich serverech nejsou přítomny viry ani cokoli jiného, co může být škodlivé nebo destruktivní. Povaha internetových komunikací znamená, že webová stránka může být náchylná k poškození dat, zachycení, nedostupnosti a zpoždění. Stránky mohou být kdykoliv nedostupné kvůli technické odstávce. Tímto souhlasíte s využivaním těchto stránek na vlastní odpovednost. V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme jakoukoli odpovědnost, včetně jakékoliv odpovědnosti za nedbalost, za jakékoli ztráty a škody způsobené závislostí na materiálech zveřejněných na těchto webových stránkách nebo použitím těchto webových stránek.

14. Omezení odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem není TradeTracker, jeho zaměstnanci, přidružené společnosti, vydavatelé a inzerenti zodpovědní za jakoukoliv ztrátu nebo škodu a to přímou, nepřímou, náhodnou, specíální nebo výslednou, včetně ztráty nebo škody z důvodu ztraceného zisku, hodnot firmy, obchodu, možnosti a údajů nebo jiných nemateriálních ztrát v souvislosti s využiváním stárnek TradeTracker nebo služeb TradeTracker.

15. V souladu se zákonem

Jakékoli použití webových stránek nebo služeb společnosti TradeTracker by mělo být v souladu se všemi platnými zákony a předpisy a nemělo by negativně ovlivňovat pověst nebo provoz společnosti TradeTracker. Neprovádíte žádné kroky, které by mohly způsobit, že TradeTracker porušuje jakýkoli zákon nebo předpis vztahující se na TradeTracker.

16. Právní normy a jurisdikce

This terms of use will be governed by the laws of the United Arab Emirates as applicable in Dubai. Any dispute or difference arising out of the formation, performance, interpretation, nullification, termination or invalidation of the terms of use or arising there from or related there to in any manner whatsoever, shall be referred to and finally settled by binding arbitration as set out below, under the Arbitration Rules of the Dubai International Finance Centre – London Court of International Arbitration (“LCIA”), which rules (“Rules”) are deemed to be incorporated by reference into this clause. The number of arbitrators shall be one. The parties to arbitration shall seek to agree on a sole arbitrator to be nominated to the LCIA court for appointment. If the parties to the arbitration fail to nominate a sole arbitrator within 30 days from the date of the service of the request upon the respondent (or such greater or lesser period as may be fixed bythe LCIA Court), the sole arbitrator shall be appointed by the LCIA Court. The seat or legal place of arbitration shall be Dubai International Arbitration Centre in Dubai, UAE. The arbitration proceedings shall be conducted in the English language and the award shall be in English. The foregoing provisions of this clause are without prejudice to the right of TradeTracker to seek interim relief at any time from any court of competent jurisdiction. (whether or not an arbitrator has been appointed) and TradeTracker shall not be deemed to have breached this arbitration agreement or infringed the powers of the arbitrator for having done so.

17. Všeobecné

Jestliže jakékoli ustanovení těchto Předpisů bude uznáno za protiprávní, nebo nezavazující, nebude to mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Předpisů. Zanechání prosazování ustanovení jednou ze stran této Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se stranou práva do vymáhání tohoto ustanovení v budoucnu. Žádné zřeknutí se některých z těchto Podmínek použití nesmí být považováno za zřeknutí se v budoucnu nebo trvale tohoto, ani žádného jiného stavu.